Thống kê kết quả xổ số Quảng Trị chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Trị

Bộ số Lần về Tỉ lệ
48 5 Lần 5.56%
01 3 Lần 3.33%
51 3 Lần 3.33%
54 3 Lần 3.33%
71 3 Lần 3.33%
86 3 Lần 3.33%
03 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
15 2 Lần 2.22%
18 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
33 2 Lần 2.22%
58 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
77 2 Lần 2.22%
81 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
02 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Quảng Trị đến 16/05/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
48 5 Lần Tăng 1
01 3 Lần Tăng 1
51 3 Lần Tăng 1
54 3 Lần Không tăng
71 3 Lần Tăng 1
86 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
33 5 Tăng 1
48 5 Tăng 1
71 5 Tăng 1
77 5 Không tăng
01 4 Tăng 2
07 4 Không tăng
30 4 Không tăng
38 4 Giảm 1
54 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
11 11 Không tăng
48 11 Không tăng
38 10 Không tăng
07 9 Không tăng
10 9 Không tăng
13 9 Không tăng
37 9 Không tăng
43 9 Không tăng
86 9 Không tăng
99 9 Không tăng
27 8 Không tăng
28 8 Giảm 1
30 8 Không tăng
33 8 Tăng 1
54 8 Không tăng
71 8 Tăng 1
73 8 Tăng 1
74 8 Không tăng
77 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 51: 2 Kỳ
  • 48: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Quảng Trị trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
21 Lần Tăng 2
0
Tăng 2 17 Lần
17 Lần Không tăng
1
Tăng 3 21 Lần
14 Lần Giảm 2
2
Tăng 1 12 Lần
25 Lần Giảm 2
3
Không tăng 22 Lần
12 Lần Giảm 1
4
Giảm 1 15 Lần
18 Lần Tăng 1
5
Tăng 1 21 Lần
16 Lần Không tăng
6
Không tăng 15 Lần
25 Lần Không tăng
7
Giảm 2 20 Lần
19 Lần Tăng 1
8
Giảm 1 25 Lần
13 Lần Tăng 1
9
Giảm 3 12 Lần